Projects

Development of a novel microfluidic device for label-free quantification of prostate cancer-derived extracellular vesicles and analysis of their RNA content (PROCEX)

Project Title: „Development of a novel microfluidic device for label-free quantification of prostate cancer-derived extracellular vesicles and analysis of their RNA content (PROCEX)”

Funding: European Regional Development Fund (ERDF), Measure 1.1.1.1 “Support for applied research”

Project No.: 1.1.1.1/20/A/045

Period: 1 May 2021 – 30 November 2023

Project costs: 540 540.54 EUR

Principle Investigator: Dr. biol. Aija Linē

Cooperation partner: SIA “Cellboxlab”

Project Summary

This project aims at developing a radically new technology for non-invasive detection and monitoring of prostate cancer (PC) based on label-free quantification of PC-derived extracellular vesicles (EVs) and analysis of their RNA content. This technology will combine a multi-stage microfluidic system with optical resonators and novel reagents – nanobodies allowing to capture, quantify and analyse the RNA cargo of specific PC-derived EV subpopulations in the blood or urine. The main outcome of the project will be a prototype of the PROCEX device. Its performance will be tested with the clinical samples from well-annotated cohort of PC patients and controls. We expect that this project will lead to the development of novel point-of-care device that has the potential to improve the diagnostics and treatment outcomes in cancer patients. Currently, this technology is at TRL2 and we expect that at the end of the project it will reach TRL4.

Progress of the Project

1 May 2021 – 31 July 2021

During the reporting period, the kick-off meeting took place and the tasks and expected results for the following 3-months period were defined. In order to produce the EV standards that will be used both for the selection of nanobodies and for the development of the microfluidics device, the mass production of EVs was started. To this end, the prostate cancer cell lines PC3 and LNCaP are grown in a hollow-fiber bioreactor and the cell culture supernatant is collected each second day and used for the isolation of EVs. In order to select the most suitable RNA biomarkers, the previously generated RNAseq data set is now being reanalysed. Furthermore, the first design of the sample mixing module has been generated.

Information published 30.07.2021.

1 August 2021 – 31 October 2021

To obtain the EV standards for the selection of nanobodies and development of the microfluidics device, the mass production of EVs from the PC3 and LNCaP cells grown in a hollow-fiber bioreactor was continued. To develop the sample mixing module, 5 different designs were developed and the corresponding 3D moulds were printed. To develop the EV and RNA biosensors, the fabrication of SU-8 waveguides and ZnO cladding was optimised. We have started to work on the functionalisation of the biosensor surfaces with miRNA probes and TIM4 protein.

Information published 29.10.2021.

1 November 2021 – 31 January 2022

The mass production of EVs from PC3 and LNCaP cells using the hollow-fiber bioreactor has been completed and the EV standards for the selection of nanobodies and development of the microfluidics device has been established. The obtained EV standards were characterised by nanoparticle tracking analysis, transmission electron microscopy and Western blot analysis. Testing of the selected RNA biomarker candidates have been started. Different designs of the sample mixing module have been tested with two types of magnetic beads. The work on the functionalisation of the biosensor surfaces with miRNA probes and TIM4 protein is in progress.

Information published 31.01.2022.

1 February 2022 – 30 April 2022

In order to obtain nanoparticles that specifically bind to EVs produced by prostate cancer cells, selection of nanoparticles from yeast surface display libraries has been initiated. Testing of PV-associated RNA biomarkers in EV samples using RT-ddPCR has been initiated. Work continued on optimizing the design of the sample mixing module. A series of experiments was performed to find the most suitable way to functionalize the biosensor surface with TIM4 and RNA probe. Although TIM4 protein binds well to the ZnO-coated biosensor surface, efficient association of TIM4 and EVs has not been achieved so far, so these experiments will be continued by testing different reaction conditions.

Information published 31.04.2022.

1 May 2022 – 31 July 2022

In this period, we focused mostly on the functionalisation of the surface of biosensors. We replaced the previously used recombinant TIM4 protein with a new one from a different manufacturer and found out that the new TIM4 shows an excellent ability to capture EVs in the ELISA format. Currently, we are testing its ability to capture EVs, when attached on the ZnO-coated slide surface. We have established optimal conditions for attaching RNA-LNA probes to the surface of the slide and currently are optimising hybridisation conditions.

Information published 31.07.2022.

Mikrofluīdikas iekārtas izstrāde prostatas vēža sekretēto ekstracelulāro vezikulu kvantificēšanai un to RNS satura analīzei (PROCEX)

Projekta nosaukums: „Mikrofluīdikas iekārtas izstrāde prostatas vēža sekretēto ekstracelulāro vezikulu kvantificēšanai un to RNS satura analīzei (PROCEX)”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 4. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/20/A/045

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. maijs – 2023. gada 30. novembris

Projekta kopējais finansējums: 540 540.54 EUR

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. biol. Aija Linē

Sadarbības partneris: SIA “Cellboxlab”

Projekta kopsavilkums

Šī projekta mērķis ir izstrādāt principiāli jaunu tehnoloģiju ne-invazīvai prostatas vēža (PC) diagnostikai un monitoringam, balstoties uz PV specifisko ekstracelulāro vezikulu (EV) kvantificēšanu un to RNS satura analīzi. Šajā tehnoloģijā būs apvienota vairāku soļu mikrofluīdikas sistēma ar optiskiem rezonatoriem un jauni reaģenti – nanovielas, kas dod iespēju izolēt PV producētās EVs subpopulācijas no cilvēka bioloģiskajiem šķidrumiem, un analizēt to RNS saturu. Galvenais šī projekta iznākums būs PROCEX ierīces prototips. Projekta noslēgumā, ierīce tiks testēta ar labi anotētas PV pacientu kohortas un kontroles grupas asins un urīna paraugiem. Mēs sagaidām, ka šajā projektā izstrādātā ierīce dos iespēju uzlabot prostatas vēža diagnostiku un ārstēšanas efektivitāti, veicot vienkāršu, ātru un lētu asins vai urīna analīzi. Pašlaik šī tehnoloģija ir TRL2 līmenī un mēs sagaidām, ka projekta beigās tā sasniegs TRL4.

Projekta progress

2021. gada 1. maijs – 2021. gada 31. jūlijs

Pārskata periodā notika projekta atklāšanas seminārs, kurā tika definēti šī perioda uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Lai iegūtu EV standartus, kas tiks izmantoti gan nanovielu selekcijai, gan ierīces komponentu izstrādei un testēšanai, tiek veikta liela apjoma EV ražošana. Šim nolūkam prostatas vēža šūnu līnijas PC3 un LNCaP tiek audzētas dobo šķiedru bioreaktorā un katru otro dienu tiek savākts šūnu kultūras supernatants un no tā tiek izolētas EVs. Lai atlasītu šim projektam piemērotākos RNS biomarķieru kandidātus, tiek veikta iepriekš iegūto RNS sekvenēšanas datu analīze. Ir iesākts darbs pie mikrofluīdikas iekārtas parauga sajaukšanas moduļa izstrādes.

Informācija publicēta 30.07.2021

2021. gada 1. augusts – 2021. gada 31. oktobris

Tika turpināta EV ražošana dobo šķiedru bioreaktorā no PC3 un LNCaP šūnu kultūrām, lai izveidotu EV standartus nanovielu selekcijai un ierīces komponentu izstrādei un testēšanai. Tika sagatavoti 5 dažādi dizaini sajaukšanas modulim un izgatavotas 3D drukas veidnes. Ir iesākts darbs pie EV un RNS biosensoru izstrādes – veikta Su-8 viļņvadu izgatavošanas procesa un ZnO pārklājuma veidošanas optimizācija. Iesākts darbs pie biosensora virsmu funkcionalizēšanas ar miRNS zondi un TIM4 proteīnu.

Informācija publicēta 29.10.2021.

2021. gada 1. novembris – 2022. gada 31. janvāris

Tika pabeigta EV ražošana dobo šķiedru bioreaktorā no PC3 un LNCaP šūnu kultūrām un izveidoti EV standarti nanovielu selekcijai un ierīces komponentu izstrādei un testēšanai. EV standartu kvalitātes kontrole tika veikta, izmantojot nanodaļiņu izsekošanas analīzes, transmisijas elektronu mikroskopiju un Western blota analīzes. Tika iesākts darbs pie EV RNS biomarķieru kandidātu testēšanas. Izmantojot divu dažādu veidu magnētiskās lodītes, tika testētai dažāda dizaina sajaukšanas moduļi. Tika turpināts darbs pie biosensoru virsmas funkcionalizēšanas ar TIM4 un miRNS zondēm.

Informācija publicēta 31.01.2022.

2022. gada 1. februāris – 2022. gada 30. aprīlis

Lai iegūtu nanovielas, kas specifiski saistās pie prostatas vēža šūnu producētajām EVs, ir iesākta nanovielu selekcija no raugu virsmas displeja bibliotēkām. Ir uzsākta PV-asociēto RNS biomarķieru testēšana EV paraugos, izmantojot RT-ddPCR. Tika turpināts darbs pie parauga sajaukšanas moduļa dizaina optimizēšanas. Tika veikta eksperimentu sērija, lai atrastu piemērotāko veidu biosensora virsmas funkcionalizēšanai ar TIM4 un RNS zondi. Lai gan TIM4 proteīns labi saistās biosensora virsmai ar ZnO pārklājumu, līdz šim nav izdevies panākt efektīvu TIM4 un EV saistību, tādēļ šie eksperimenti tiks turpināti, testējot dažādus reakcijas apstākļus.

Informācija publicēta 29.04.2022.

2022. gada 1. maijs – 2022. gada 31. jūlijs

Galvenais darba virziens šajā periodā bija biosensora virsmas funkcionalizēšana. Tika testēts cita ražotāja rekombinantais TIM4 proteīns, kas ELISA formātā uzrādīja ļoti labu spēju saistīt šķīdumā esošās EVs. Pašlaik tiek testēta tā saistība slaida virsmai ar ZnO pārklājumu un EV saistīšanas efektivitāte. Ir noskaidroti apstākļi RNS-LNA zondes saistīšanai uz slaida virsmas un tiek optimizēti hibridizācijas apstākļi.

Informācija publicēta 31.07.2022.

Cellbox Labs gut on chip
BACK TO RESOURCES
Cellbox Labs gut on chip

Get in touch